0 5 min 3 lata

Piątek 23 – 04 – 2021. Początek sesji godz. 900


 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Omówienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2020 rok. – odrębny materiał.

ODRĘBNY MATERIAŁ INFORMACYJNY:

9. Stan bezpieczeństwa w Gminie Tuchola za 2020 rok

  • Informacja o wykonaniu zadań Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2020 roku.
  • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie tucholskim w roku 2020 – Komenda Powiatowa Policji w Tucholi.
  • Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny miasta” w 2020 roku.
  • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi dotycząca stanu bezpieczeństwa w gminie Tuchola w 2020 roku.
  • Analiza bezpieczeństwa pożarowego opracowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi
  • Informacja o stanie organizacyjnym i operacyjnym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Tuchola.

ODRĘBNY MATERIAŁ INFORMACYJNY:

10. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi w roku 2020 wraz z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu lutym 2021 r.

11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi za 2020 rok.

12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Tuchola na rok 2020”.

13. Sprawozdanie z działalności Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Tucholi za 2020 rok.

14. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2020-2023” za 2020 rok.

15. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w roku 2020.

16. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w roku budżetowym 2020.

17. Informacja o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola i lokalami użytkowymi w 2020 roku.

BLOK UCHWAŁ

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchola w 2021 roku”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Tuchola w 2021 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku i zwrotu części tej opłaty.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Czerskiej w Tucholi.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat.

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok.

29. Informacja o przeprowadzonych zamówieniach publicznych przez gminę Tuchola w 2020 roku.

30. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

31. Zakończenie.

Materiały sesyjne


(red.)