0 11 min 3 lata
Dwoje radnych Rady Miejskiej w Tucholi zrezygnowało z mandatów Maria Borzeszkowska i Wojciech Kociński to radni, którzy w piątek (23.04) – podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi – złożyli rezygnacje z pełnienia swoich funkcji. Oboje zgodnie przyznali, że współpraca z pozostałymi radnymi i burmistrzem Tucholi Tadeuszem Kowalskim układała się bardzo dobrze.

.
„Chciałabym serdecznie podziękować panu przewodniczącemu, panu burmistrzowi i kolegom radnym za 2,5-letnią współpracę. Muszę przyznać, że czuję się zaszczycona, że mogłam z państwem pracować. Bardzo się cieszę i dziękuję panu burmistrzowi, że mimo czasami naszych różnych zdań, ta współpraca przebiegała ponad podziałami. Za to i za wszystko serdecznie dziękuję” – podkreśliła Maria Borzeszkowska.
.
Zwróciła się również do swoich wyborców, wyrażając wdzięczność za okazane zaufanie. „Bardzo im dziękuję. Mam nadzieję, że nie zawiodłam” – dodała radna. Maria Borzeszkowska podkreśliła, że decyzję o rezygnacji z mandatu podjęła z powodów rodzinnych.
.
Rezygnację z funkcji radnego złożył również Wojciech Kociński. „Chciałem bardzo podziękować za tę kadencję i poprzednią, bo jest to moja druga kadencja. Dziękuję panu burmistrzowi i wszystkim radnym za współpracę. Była to przyjemność pracować z wami” – powiedział radny.
.
Do rezygnacji radnych z mandatów odniósł się także burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. „Żałujemy, bo przyzwyczailiśmy się do bardzo konstruktywnej i sympatycznej współpracy z państwem, ale z drugiej strony rozumiem państwa decyzje. Bardzo dziękuję za współpracę. Jak zauważyła pani Maria, my wszyscy na tej sali się pięknie różnimy, ale wszystkim nam bez względu, do jakiego koła czy komitetu należymy, przyświeca jeden cel: służba naszym mieszkańcom i robienie wszystkiego, co najlepiej potrafimy dla nich. Dziękuję za bardzo konstruktywną i rzeczową współpracę” – podkreślił burmistrz.
.

Co będzie dalej z Radą Miejską? Do akcji wejdzie komisarz wyborczy.

§  1.

Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:

 

1)

śmierci;

 

2)

utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;

 

3)

odmowy złożenia ślubowania;

 

4)

pisemnego zrzeczenia się mandatu;

 

5)

naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;

 

6)

wyboru na wójta, posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego;

 

7)

niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

 

§  2.

Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2 – z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3, 5 i 7, stwierdza rada, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

 

§  2a.

Wygaśnięcie mandatu radnego z dniem wystąpienia przyczyny, o której mowa w § 1 pkt 1, 4 i 6, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Przepisów art. 247 § 3, art. 279 § 3 oraz art. 364 § 2 nie stosuje się.

 

§  3.

W przypadkach określonych w § 1 pkt 2, 3, 5 i 7 przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

§  4.

Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.

 

§  4a.

Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz przewodniczącemu rady.

 

§  5.

Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

 

§  6.

W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa w § 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.

 

 

§  1.

Sąd przesyła komisarzowi wyborczemu, wojewodzie oraz przewodniczącemu rady gminy odpisy prawomocnych orzeczeń, o których mowa w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, niezwłocznie po ich uprawomocnieniu się. W odpisie umieszcza się datę uprawomocnienia się orzeczenia.

 

§  2.

O wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyny, o której mowa w art. 383 § 1 pkt 2 – w zakresie powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, informuje komisarz wyborczy, w drodze obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu, o którym mowa w § 1. Informację komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

§  1.

Od uchwały rady i postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 383 § 1 pkt 2 – z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3-5 i 7, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

 

§  2.

Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.

 

§  3.

Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1.

 

 

§  1.

W przypadku nieobsadzenia mandatów lub wygaśnięcia mandatu radnego rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające.

 

§  2.

Przepisy art. 371 stosuje się odpowiednio, z tym że w zarządzeniu wojewody o wyborach podaje się liczbę wybieranych radnych.

 

 

§  1.

Wybory uzupełniające, o których mowa w art. 385 § 1, przeprowadza się na zasadach i w trybie przepisów kodeksu w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem art. 388 § 1 i 2.

 

§  2.

Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w § 1, mandat pozostaje nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem, licząc od daty tych wyborów.

 

§  3.

Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w § 2, mandat pozostaje nieobsadzony, mandatu nie obsadza się do końca kadencji rad.

 

§  4.

Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 371.

 

§  5.

Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.

 

 

§  1.

W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów stosuje się odpowiednio art. 233. Przepisy art. 383 § 2a zdanie drugie oraz art. 386 § 1 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

§  2.

Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone komisarzowi wyborczemu na piśmie w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.

 

§  3.

Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie § 1 i 2 nie było możliwe, skład rady zmniejszył się więcej niż o 2/5, rada zostaje z mocy prawa rozwiązana i przeprowadza się wybory nowej rady. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.

 

§  4.

Kadencja radnych wybranych w wyborach, o których mowa w § 3, upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 371.

 

 

§  1.

Jeżeli uchwała rady albo postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego zostały zaskarżone do sądu administracyjnego, postępowania, o którym mowa w art. 385 § 1, nie wszczyna się do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę.

 

§  2.

Jeżeli w wyniku wyroku sądu administracyjnego zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zarządza się je i przeprowadza w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

 

§  3.

Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 387 § 1.

 

 

§  1.

W przypadkach określonych ustawami przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach i w trybie przepisów kodeksu.

 

§  2.

Kadencja radnych i rad wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 371.


(red.)

tuchola.pl FB