XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 4 min read

28 maja 2021 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

 Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Informacja o działalności kulturalnej w Gminie Tuchola:  osobny materiał

1) Informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury.

2) Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi.

3) Informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.

4) Informacja Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tucholi.

9. Informacja dotycząca obchodów 62. Dni Borów Tucholskich.

10. Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Tuchola za 2020 rok” – osobny materiał.

1) Debata

2) Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi wotum zaufania.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchola za 2020 rok:

1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – osobny materiał

2) Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu – zał.1-4 w ppkt. 6

3) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.  str. 19

4) Informacja o stanie mienia gminy – osobny materiał

5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuchola za 2020 rok.

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tucholi.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Tuchola – osobny materiał.

13. Raport monitoringowy z wdrażania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Tuchola na lata 2020-2024” za rok 2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Tucholi.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji do tutejszej Rady Gminy o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sołectwu Raciąż do zarządzania składnik mienia komunalnego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przemysłowej, Usługowej i budowlanej w Tucholi.

20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na  realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola.

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przekazanie na rzecz Gminy Tuchola nieruchomości zajętej pod drogę.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tucholskiego.

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok.

26. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

27. Zakończenie.

Materiały sesyjne

  • https://bip.tuchola.pl/a,27579,xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-tucholi.html
  • https://bip.tuchola.pl/a,27579,xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-tucholi.html
  • https://bip.tuchola.pl/a,27579,xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-tucholi.html

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza