Burmistrz Tucholi podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i klubów sportowych na działalność statutową w 2022

Estimated read time 4 min read
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i klubów sportowych na działalność statutową w 2022 roku.
.
Jest to pierwsza część wsparcia przewidzianego dla organizacji na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców gminy. Łączna kwota dotacji, na które podpisano już umowy, to aż 375 600,00 zł!
Pierwszy blok konkursów, zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony 17 listopada 2021 roku. Nabór wniosków trwał do 10 grudnia. 13 grudnia Komisja Konkursowa powołana przez burmistrza Tucholi rozpoczęła prace związane z publicznym otwarciem ofert, które wpłynęły w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert.
.
W wyznaczonym terminie złożono łącznie 37 ofert na następujące zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży – 3 oferty;
.
Tworzenie warunków do spędzania czasu wolnego w sposób korzystny dla rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży z gminy Tuchola – 2 oferty;
.
Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 1 oferta;
.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną – 1 oferta;
.
Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola – 9 ofert;
.
Dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – 1 oferta;
.
Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – 9 ofert; Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – 11 ofert.
.
4 stycznia br. ogłoszono wyniki pierwszej tury konkursów. Zamieszczono je na stronie tuchola.pl, bip.tuchola.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucholi.
.
18 stycznia br. na zaproszenie burmistrza Tucholi do Urzędu Miejskiego przybyli przedstawiciele organizacji i klubów sportowych celem podpisania stosownych umów.
.
Lista organizacji oraz ich przedstawiciele, którzy parafowali umowy:
➡️ Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka”, Janusz Zawadzinski – prezes zarządu, Jerzy Sojka – wiceprezes zarządu. Tytuł zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży – 249 720,00 zł, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – 14 300,00 zł, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – 8 480,00 zł.
.
➡️ Tucholski Klub Piłkarski, Czesław Główczewski – prezes, Jacek Jeziorski – sekretarz. Tytuł zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży – 18 000,00 zł.
.
➡️ Stowarzyszenie „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi”, Zenobia Majka – przewodnicząca, Bernadeta Walczak – skarbnik. Tytuł zadania: Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola – 9 000,00 zł.
.
➡️ Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Maria Lewandowska – przewodnicząca, Anna Nowakowska – skarbnik. Tytuł zadania: Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych, działających w sferze ochrony i promocji zdrowia – 10 500,00 zł.
.
➡️ Spółdzielnia Socjalna „Progres”, Joanna Karwasz – prezes zarządu, Marcelina Różycka-Wolska – członek zarządu. Tytuł zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną – 17 500,00 zł.
.
➡️ Ludowy Klub Sportowy „Rawys”, Marian Hoffmann – prezes, Jarosław Okonek – sekretarz. Tytuł zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży – 36 000,00 zł; Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej – 6 000,00 zł.
.
➡️ Chorągiew Kujawsko–Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Danuta Słoma – komendantka Hufca ZHP w Tucholi, pwd. Kamila Mazurek – skarbnik Hufca ZHP w Tucholi. Tytuł zadania: Z Tucholi pod Grunwald – cykl zajęć profilaktycznych prowadzonych metodą harcerską dla dzieci i młodzieży z gminy Tuchola – 4 686,00 zł; Obóz Bursztynowego Szczepu w Bierach „Śladami Janosika” – 15 000,00 zł.
.
➡️ Stowarzyszenie Pomocowo–Rozwojowe „Bory Tucholskie”, Józef Straszewski – wiceprezes zarządu, Mariusz Poćwiardowski – wiceprezes Zarządu. Tytuł zadania: Dofinasowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty, spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 15 500,00 zł.
.
➡️ Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz”, Patrycja Walkowiak – prezes , Piotr Mówiński – wiceprezes. Tytuł zadania: Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Ferie – czas rozwijania talentów – 1 000,00 zł, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – ARTwycieczki – 2 500,00 zł, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej – Wizyty Mistrzów w Sztukarni – 2 414,00 zł.
.
➡️ Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno, Alicja Górecka – przewodnicząca zarządu, Leszek Kurzec – skarbnik zarządu. Tytuł zadania: Turniej gier planszowych jako podsumowanie całorocznych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 1 000,00 zł.

(red.)

FB gm. Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza