Gm. Kęsowo. Nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Estimated read time 3 min read

W oparciu o art. 10 i 11 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. 2022 r.  poz. 2236) Wójt Gminy Kęsowo zamieszcza informację oraz wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla. Dokumentem uprawniającym do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych jest złożenie formalnego wniosku na załączonym druku (druk w złączniku poniżej).

Zakup węgla  po preferencyjnych cenach przysługuje osobom:

  • które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego
  • lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Jednocześnie informuję, że wnioskodawcy którzy zakupili węgiel wcześniej (przed złożeniem wniosku)  na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe nie są uprawnieni do zakupu preferencyjnego

Przed wejściem w życie cytowanej wyżej ustawy Gmina Kęsowo zbierała ankiety w celu oszacowania zapotrzebowania zakupu węgla przez mieszkańców. Ankiety nie są tożsame z  wnioskiem o zakup preferencyjny paliwa stałego. Osoby, które nie złożyły ankiety, mogą również złożyć wniosek.

Stosowny wniosek można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Kęsowo – biuro nr 8, I piętro budynku – podpisując wniosek podpisem osobistym,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Złożenie wniosku stanowi zobowiązanie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236).

 

Termin składania wniosków: od 08 listopada (wtorek) do 16 grudnia (piątek )2022 .

 

Ilość paliwa stałego dostępna do jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 02 listopada 2022 r.

  • 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Gmina będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za 1 tonę (3000 zł brutto za 1,5 t) . Po weryfikacji wniosku Gmina Kęsowo sporządzi z wnioskodawcą umowę na zakup preferencyjny węgla, która będzie zawierała kwotę zakupu. Właściciel otrzyma wnioskowany sortyment paliwa po uprzednim wpłaceniu wskazanej kwoty na podane przez gminę konto.

 

Na bieżąco pracownik Urzędu Gminy w Kęsowie pod numerem telefonu 52 3344091 wew. 18 będzie informował o sprawach związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 

Gmina Kęsowo nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego węgla.

 

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego do pobrania poniżej.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego .docx lub .pdf


(red.)

Kesowo.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza