LIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

6 września 2023 r. o godzinie 09.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi rozpocznie się LIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Mamy nadzieję, że zakończą się wreszcie utarczki i wzajemne złośliwości samorządowców, ponieważ przez podobne ekscesy tracimy tylko cenny czas.

Porządek obrad LIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLIX, L, LI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2023 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 9. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
 10. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego.
 11. Sprawozdanie z Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego za lata 2021-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2033.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz zmian w statucie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.
 20. Składanie zapytań i interpelacji.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie sesji.

Materiały sesyjne.

 


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza