Ruszyły konkursy grantowe dla pozarządówek

Estimated read time 3 min read

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego. Cieszę się, że dzięki naszemu wsparciu mogą aktywnie działać. Zapraszam do składania wniosków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Konkursy otwarte do 15 stycznia:

 • zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • organizacja imprez sportowych
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych
 • przeciwdziałanie narkomanii
 • aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
 • wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
 • aktywizacja i integracja społeczna seniorów
 • wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi
 • ochrona i promocja zdrowia
 • rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim
 • zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych
 • wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich
 • ochrona zdrowia psychicznego
 • budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych
 • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
 • organizacja międzynarodowych imprez sportowych
 • realizacja programu powszechnej nauki pływania
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki
 • upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich
 • organizacja wydarzeń sportowych
 • organizacja XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach

Konkurs otwarty do 28 lutego:

 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Konkurs otwarty od 2 stycznia do 30 września:

 • dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

  

W Kujawsko-Pomorskiem współpracę ngo-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest gremium tworzonym przez reprezentantów sektora ngo-sów z całego województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i spełniają ważną rolę konsultacyjną.

Wśród najlepszych inicjatyw społecznych nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu Rodzynki z pozarządówki znalazły się projekty lipnowskiego Stowarzyszenia Zielona Lipa, Bydgoskiego Klubu Wioślarek i włocławskiej Fundacji „We are for U”. Zobacz: Nagrodziliśmy najlepsze projekty pozarządówek.


(red.)

Mat. partnera

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza