Sukces Powiatu Tucholskiego: II miejsce w województwie, XV w Polsce

Estimated read time 5 min read

Powiat Tucholski: 15. miejsce w Polsce i 2. miejsce w województwie kujawsko – pomorskim w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu za 2023 rok w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców (których jest 128).

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast naprawach powiatu za 2023 rok odbyło się podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w dniu 13 marca br. Nagrodę dla Powiatu Tucholskiego odebrali Michał Mróz Starosta Tucholski, Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski i Waldemar Kierzkowski członek Zarządu Powiatu Tucholskiego.

Powiat tucholski, w minionym roku wyróżnił się m.in. skutecznością w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy zewnętrznych i krajowych, inwestycjami w infrastrukturę drogową i społeczną, w tym przede wszystkich dla osób z niepełnosprawnościami, programami profilaktycznymi z zakresu zdrowia skierowanymi do mieszkańców, programami edukacyjnymi, wpierającymi, kulturalnymi czy ekologicznymi,  wspieraniem zdolnej i utalentowanej młodzieży, organizacją powiatowych konkursów adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  inicjatywami i imprezami pomagającymi zachować specyfikę naszego regionu.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku. W rankingu, który uchodzi za najbardziej obiektywne i prestiżowe zestawienie tego rodzaju w kraju, mogą uczestniczyć wszystkie samorządy szczebla powiatowego w 4 kategoriach, tj.:  powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu.

W trakcie oceny samorządów powiatowych, eksperci Związku Powiatów Polskich przyznają punkty w ramach wielu kryteriów ujętych w siedmiu grupach tematycznych, tj.:

 • Rozwój i fundusze.
 • Polityka społeczne i zdrowotna.
 • Edukacja, kultura i sport.
 • Samorząd na rzecz mieszkańców.
 • Działania krajowe i międzynarodowe.
 • Działania ekoenergetyczne i proekologiczne.
 • Działania promocyjne.

ROK 2023 W PIGUŁCE

Zobowiązania – kredyty, pożyczki wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. – 0,00zł (31 grudnia 2014 r. – zobowiązania – kredyty, pożyczki wynosiły – 35 414 669,42zł

16 792 219,98 zł – kwota dotacji pozyskanych na zadania drogowe, (która wpłynęła na konto powiatu w 2023r. – zgodnie z kryteriami rankingu)

2 515 496,11 zł- kwota dotacji pozyskanych przez starostwo i powiatowe jednostki organizacyjne na realizację projektów społecznych, edukacyjnych,  ekologicznych.

241 020,00 zł tyle w 2023 r.  środków przeznaczył powiat tucholski dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

W 2023 roku 172 uczniów otrzymało stypendia  naukowe starosty tucholskiego  w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów, a 11 uczniów otrzymało nagrodę starosty tucholskiego za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

W  2023 roku starostwo powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu zrealizowały  35 programów  finansowanych ze środków pozabudżetowych, 15 programów na rzecz osób niepełnosprawnych, 15 programów z zakresu profilaktyki zdrowia

Rok 2023,  to również m.in.:

 • oddanie do użytku Zakładu Usług Leczniczych, tj. zakładu opieki długoterminowej i rehabilitacji,
 • realizacja projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej”,
 • budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego,
 • wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej,
 • zakup 4 busów do przewożenia osób niepełnosprawnych,
 • przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi – dostosowanie budynku do wymogów p.poż.,
 • utworzenie ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii (OZE) w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi”,
 • realizacja projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”,
 • realizacja kilku wycieczek dla młodzieży szkolnej w ramach programu Poznaj Polskę” i „Poznaj polskie ślady w Europie”,
 • zakup nowości wydawniczych do biblioteki Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
 • zakończenie realizacji wieloletniego projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”,
 • realizacja projektów „Samodzielnie (nie samemu) – wsparcie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” oraz „Rodzina w Centrum 3”,
 • realizacja programów „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim – PO WER 1,2”, „Stabilna praca – stabilna rodzina”, „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”,
 • organizacja Powiatowych Targów Pracy i Edukacji, kiermaszy, kilkunastu imprez sportowych i kilku konkursów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu, inicjatywy regionalne i wiele innych.

Nie sposób wymienić wszystkich działań podejmowanych w ostatnim roku przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Jednostki Organizacyjne, bo było tego bardzo dużo, a każda, chociażby najmniejsza inicjatywa realizowana jest z myślą o mieszkańcach powiatu tucholskiego.

Dla Powiatu Tucholskiego to duży sukces, bo od wyróżnienia „Laureat Rankingu Powiatów – 2023”, ważniejsze jest potwierdzenie efektywności, prawidłowości i skuteczności działań prowadzonych przez Zarząd Powiatu na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług dla mieszkańców i turystów.

Starosta Tucholski Michał Mróz wraz z członkami Zarządu Powiatu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy codzienną, żmudną pracą przyczynili się do uzyskania tak wysokiej lokaty w skali kraju, tym bardziej, że w podejmowaniu działań ograniczał nas, zakończony w listopadzie 2023r., program naprawczy.


(red.)

tucholski.pl

fot. KRiSfoto Krzysztof Siekielski

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza