Standardy ochrony małoletnich do 15 sierpnia 2024 roku!

Estimated read time 2 min read

Do połowy sierpnia 2024 roku wszystkie podmioty, które pracują z dziećmi (w tym organizacje pozarządowe), muszą wdrożyć standardy ich ochrony. To nowy obowiązek wynikający z zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000862

Rozdział 3 ustawy definiuje obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi oraz osób zatrudnianych i dopuszczanych do takiej działalności. Wynika z niego, że

  • sprawdzamy osoby pracujące z małoletnimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w tym celu musimy wcześniej uzyskać dostęp do Rejestru, co może okazać się czasochłonne), a także uzyskujemy od osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (lub/i oświadczenia w przypadku obywateli innych państwa lub osób zamieszkujących w ostatnich 20 l. w innych państwach).

Rozdział 4b ustawy określa standardy ochrony małoletnich. Jeśli jesteśmy organem zarządzającym jednostką systemu oświaty lub inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni, bądź organizatorem działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich, to

  • wprowadzamy standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem – czyli opracowujemy, spisujemy, zatwierdzamy i stosujemy określone zalecenia i procedury.

Mamy na to czas najpóźniej do 15 sierpnia 2024 roku!


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza