II sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 3 min read

24 maja 2024 r. – piątek – odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
5. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
6. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
7. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
8. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXXIV, LXXV, LXXVII i I sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
9. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
10. Składanie interpelacji i zapytań.
11. Informacja o działalności kulturalnej w gminie Tuchola:
1) Informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury – materiał dodatkowy ZAŁĄCZNIK NR 1.
2) Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi – materiał dodatkowy ZAŁĄCZNIK NR 2.
3) Informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi – materiał dodatkowy ZAŁĄCZNIK NR 3.
12. Informacja dotycząca obchodów 65. Dni Borów Tucholskich – materiał dodatkowy ZAŁĄCZNIK NR 4.
13. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Tuchola za 2023 rok” – osobny materiał przesłany w dniu 10.05.2024 r., a także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska/Sesje Rady Miejskiej/Porządek obrad i materiały sesyjne):
1) Debata.
2) Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi wotum zaufania.
14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchola za 2023 rok:
1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji wykonania budżetu gminy Tuchola w okresie 2023 r. oraz informacją o stanie mienia.
2) Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu.
3) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
4) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuchola za 2023 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tucholi.
15. Raport monitoringowy z wdrażania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuchola na lata 2020-2024” – materiał dodatkowy ZAŁĄCZNIK NR 5.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok.
20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
21. Zakończenie.

Materiały sesyjne:

  • https://bip.tuchola.pl/api/files/35319
  • https://bip.tuchola.pl/api/files/35320
  • https://bip.tuchola.pl/api/files/35321
  • https://bip.tuchola.pl/api/files/35322
  • https://bip.tuchola.pl/api/files/35323
  • https://bip.tuchola.pl/api/files/35324
  • https://bip.tuchola.pl/api/files/35325
  • https://bip.tuchola.pl/api/files/35328

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza