Ponownie pójdziemy do urn wyborczych…

Estimated read time 3 min read

…a to za sprawą radnych, którzy zrezygnowali z pełnienia społecznej służby z różnych powodów. Cóż, zdarza się, choć w przyszłości będzie kłopot w ponownym zaufaniu osobom, które zrezygnowały, to oczywiste. Czas mija nieubłaganie i wojewoda kujawsko – pomorski wydał wreszcie oczekiwane obwieszczenie w sprawie wyborów uzupełniających. Wyznaczono  termin  27 dzień lipca, czyli wtedy, gdy będziemy odpoczywali z dala od miejsc zamieszkania, może to mieć brzemienne skutki.

Wybory odbędą się w Tucholi i w Kęsowie, w pierwszym przypadku dokonamy wyboru dwóch osób, a w Kęsowie jednej. Kandydatów możemy zgłaszać do 20 czerwca, co będzie dość interesujące, bo przewidywalne, przynajmniej do pewnego stopnia. Zaczynamy od Kęsowa.

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Tuchola

Osoby spełniające kryteria określone przepisami Kodeksu wyborczego oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej mogą dokonywać zgłoszeń kandydatur na jednego urzędnika wyborczego w gminie Tuchola.

Zasady dokonywania zgłoszeń do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego

  1. Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminie Tuchola składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pok. 27 od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30. Zgłoszenia należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
  2. W zgłoszeniu podaje się imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy(Tuchola), w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
  3. W zgłoszeniu osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych należy wymienić miejsce lub miejsca pracy, w których łączny staż pracy spełnia wyżej wymieniony warunek oraz okres zatrudnienia. Ponadto kandydat okazuje Dyrektorowi Delegatury dokument potwierdzający spełnienie wymogu 5-letniego stażu pracy.
  4. Zgłoszenie sporządza się poprzez odpowiednie wypełnienie właściwego formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 (w przypadku kandydatów, o których mowa w pkt 3) powołanej wyżej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.
  5. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu Dyrektorowi Delegatury.
  6. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej – w przypadku osób będących aktualnie ich pracownikami.
  7. Dyrektor Delegatury przyjmuje zgłoszenia w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza