UWAGA! Polowania zbiorowe

Estimated read time 2 min read

Na podstawie art. 42ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 poz. 1683, 2320 oraz z 2021 r. poz. 1718)  podaję do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych:

1. Koła Łowieckiego „Bór” z siedzibą w Rytlu przy ul. Piaskowej 1:

Data polowania

Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania

Planowany teren polowania

27 listopada 2021 r. 8:00 15:00 Obwód łowiecki nr 285
Leśnictwa: Jeziorko, Jaty, Lutom
4 grudnia 2021 r. 8:00 15:00
18 grudnia 2021 r. 8:00 15:00
8 stycznia 2022 r. 8:00 15:00
15 stycznia 2022 r. 8:00 15:00

2. Koła Łowieckiego „Kicz” z siedzibą w Kęsowie przy ul. Księżycowej 2:

Data polowania  Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania Planowany teren polowania

4 grudnia 2021 r.

8.00 15:00 Obwód łowiecki nr 33
19 grudnia 2021 r. 8:00 15:00
8 stycznia 2022 r. 8:00 15:00
16 stycznia 2022 r. 8:00 15:00

3. Koła Łowieckiego „Słonka” z siedzibą w Woziwodzie:

Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania  Godzina zakończenia polowania Planowany teren polowania

27 listopada 2021 r.

8:00

15:00 Leśnictwa: Komorza, Woziwoda, Wymysłowo
4 grudnia 2021 r. 8:00 15:00
11 grudnia 2021 r. 8:00 15:00
18 grudnia 2021 r. 8:00 15:00
8 stycznia 2022 r. 8:00 15:00
15  stycznia 2022 r. 8:00 15:00

4. Koła Łowieckiego „Wydra” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Pelikanowej 22:

Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania Planowany teren polowania

27 listopada 2021 r.

8:00 16:00

Obwód łowiecki nr 9
Miejscowości: Biała, Zwierzyniec, Łosiny, Dąbki

18 grudnia 2021 r. 8:00 16:00
8 stycznia 2022 r. 8:00 16:00
29 stycznia 2022 r. 8:00 16:00

5. Koła Łowieckiego „Borowiak” z siedzibą w Tucholi:

Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania Planowany teren polowania

27 listopada 2021 r.

8:00 14:00 Obwód łowiecki nr 12
11 grudnia 2021 r. 8:00 14:00

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza.

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.  Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza