Sejmik przyjął budżet 2022

Estimated read time 4 min read

Zgodnie z przyjętą w poniedziałek (20 grudnia) przez sejmik uchwałą budżetową przyszłoroczne dochody województwa zamkną się kwotą 1 miliarda 529 milionów złotych, wydatki  sumą 1 miliarda 576 milionów złotych. – To będzie dobry finansowo rok. Przy rekordowych dochodach blisko połowę środków przeznaczamy na inwestycje – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Sejmik po debacie zaakceptował budżet na rok 2022 oraz wieloletnią prognozę finansową województwa na lata 2022–2039 w zaproponowanym przez zarząd województwa kształcie. Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) i komisje sejmikowe, w tym Komisja Budżetu i Finansów, pozytywnie zaopiniowały oba dokumenty.

Największa pozycja w zakładanych przyszłorocznych dochodach (prawie 35 proc.) to środki Unii Europejskiej perspektywy finansowej 2021-2027; niemal co trzecia złotówka to dochody z podatków, przy czym lwią część stanowią tu podatki dochodowe firm. Największą pozycją w wydatkach są kolej (w tym dotacje do regionalnych przewozów pasażerskich) i utrzymanie dróg, na co przeznaczymy co piątą budżetową złotówkę.

– To będzie dobry rok. Zakładamy rekordowe dochody, a aż 46 proc. wydatków to będą wydatki inwestycje. Znaczącą pulę środków zainwestujemy w drogi, ale także w kulturze i oświacie planujemy rekordowe nakłady. Przewidzieliśmy podwyżkę płac w naszych jednostkach organizacyjnych, średnio o  15 proc. – powiedział przed sesją dziennikarzom marszałek Piotr Całbecki, który podkreślił, że budżet 2022 opieramy w dużej mierze o planowane środki naszego programu regionalnego 2021-2027. Wśród największych przyszłorocznych inwestycji gospodarz województwa wymienił rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku i czwarty krąg Opery Nova.

Sejmik zdecydował o nadaniu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego prof. Andrzejowi Wojciechowskiemu, zasłużonemu dla rozwoju terapii osób niepełnosprawnych opartej o twórczość artystyczną i kontakt ze sztuką. W latach 80-tych, wspólnie z prof. Wandą Szuman, prof. Wojciechowski stworzył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika grupę wolontariuszy przekształconą później w Pracownię Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Prof. Wojciechowski kieruje nią do dziś.

Radni wysłuchali informacji zarządu województwa o stanie realizacji inwestycji drogowych oraz raportu na temat wdrażania Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego za rok 2021. (Obie prezentacje są załącznikami do porządku obrad.) Zatwierdził też stawki dotacji przedmiotowych dla operatorów obsługujących kolejowe pasażerskie przewozy regionalne w naszym regionie. Samorząd województwa przeznacza na realizację przewozów kolejowych w najbliższych 12 miesiącach 135,7 mln złotych (5,7 mln złotych jeszcze w tym roku i 130 milionów w przyszłym), wobec 90 milionów złotych obecnie. Oznacza to o 30 proc. połączeń więcej (łącznie blisko 5 milionów pociągokilometrów). To nie tylko kolejne pary pociągów obsługujących istniejące połączenia. W styczniu, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, przywracamy pociągi na trasie Toruń-Sierpc przez Lipno.

Na wniosek sejmikowej Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury przyjęto apel w sprawie modernizacji linii kolejowej 201 w północnej części województwa, skierowany do ministra infrastruktury i przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe, które jest zarządcą krajowej sieci kolejowej. Sejmik apeluje o priorytetowe potraktowanie tej inwestycji, która będzie miała wpływ na rozwój węzła logistycznego Bydgoszcz.

Zobacz Nowy rozkład jazdy w połączeniach kolejowych

Zgodnie z oczekiwaniami sejmik powołał komisję rekrutacyjną, która wyłoni skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwszej kadencji. Złożony z przedstawicieli wszystkich części województwa sejmik młodych będzie gremium konsultacyjno-doradczym instytucji samorządu województwa, wyposażonym w możliwości inicjatywne i wnioskodawcze. W komisji zasiadają marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, pięcioro radnych województwa (wiceprzewodniczący sejmiku Agnieszka Kłopotek i Łukasz Krupa oraz Adam Banaszak i Michał Czepek), pięcioro przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dyrektor Kancelarii Sejmiku Andrzej Mazur.


(red.)

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza