0 5 min 2 lata

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi informuje, że można składać wnioski o świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł* w gospodarstwie 1-osobowym, albo
 • 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Dodatek osłonowy jest świadczeniem, które zostanie:

 • w przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022r. wypłacane w 2 równych ratach, pierwsza do 31.03.2022 r., druga do 02.12.2022 r.
 • w przypadku złożenia wniosku w terminie od 01 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. jednorazowo w terminie do 02.12.2022 r.

a jego wysokość wynosi:

 • dla 1-osobowego gospodarstwa domowego 400 zł  lub 500 zł*,
 • dla 2 – 3-osobowego gospodarstwa domowego 600 zł lub 750 zł*,
 • dla 4 – 5-osobowego gospodarstwa domowego 850 zł lub 1062,50 zł*,
 • dla 6-osobowego i więcej gospodarstwa domowego 1150 zł lub 1437,50 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł (przy obliczaniu jego na zasadzie złotówka za złotówkę) wówczas dodatek ten nie przysługuje.

Uwaga!

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w formie:

 • elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – nie później niż do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (w wersji papierowej – nie później niż do 31 października 2022 r. poprzez: osobiste jego złożenie bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi (ul. Świecka 45) w biurach nr 03 i 06 (obowiązuje jedna kolejka) w godzinach od 8:00 do 14:00. W przypadku składania wniosków osobiście obowiązują zasady przestrzegania rygoru sanitarnego, czyli dezynfekcja rąk, maseczka, zachowanie odpowiedniej odległości. Prosimy też, aby w miarę możliwości osobie składającej wniosek nie towarzyszyły inne osoby.
 • przesłania wniosku za pośrednictwem poczty lub innego podmiotu świadczącego te usługi.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnieniu druku wniosku, w tym podanie numeru telefonu, który ułatwi kontakt w przypadku wątpliwości, wyjaśnień itp.

Wpisując we wniosku adres poczty elektronicznej, będzie na niego wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. W przypadku braku tego adresu informację taką będzie można odebrać w siedzibie ośrodka.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 52 39 56 302, 52 39 56 306 (w godzinach przyjęć wskazanych wyżej). Istnieje możliwość niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez pracownika. Pytania można również kierować na adres: rodzinne_ops@tuchola.pl

Do pobrania:
wniosek o przyznanie dodatku osłonowego
wskazówki – jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi
ul. Świecka 45,
89-500 Tuchola
e-mail: ops@tuchola.pl
tel.: 52 39 56 300 Fax: 52 33 60 062

 

Godziny pracy ośrodka

Poniedziałek: 7:30 – 15:30
Wtorek: 8:00 – 16:00
środa – piątek: 7:30 – 15:30.


(red.)

tuchola.pl