Konkurs fotograficzny

Estimated read time 5 min read

Do 30 września 2022 r. ARiMR zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Nowoczesna polska wieś”

Organizowany po raz drugi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs fotograficzny „Nowoczesna polska wieś” zakłada przedstawienie za pomocą zdjęć zmian, które dokonały się na polskiej wsi, ale także piękna terenów wiejskich. Zależy nam na zdjęciach rolników korzystających z nowoczesnych maszyn czy urządzeń, fotografiach pokazujących piękno polskich pól i terenów wiejskich. Zachęcamy do przesyłania zdjęć nowoczesnych budynków, w których prowadzona jest produkcja rolnicza – chlewni, obór czy kurników. Jesteśmy zainteresowani również materiałami prezentującymi prace polowe, ilustrującymi życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi.

Zdjęcia można przesyłać do 30 września 2022 r.

W konkursie „Nowoczesna polska wieś” możne wziąć udział osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego przedsięwzięcia wykluczeni są pracownicy ARiMR (w tym także osoby pozostające z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) oraz członkowie ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci, rodzice).

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą wykorzystywane w działaniach informacyjno-promocyjnych pokazujących efekty osiągnięte dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 25 lutego 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fotografująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – z wyjątkiem pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) i członków ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci, rodzice).
 3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
 5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.gov.pl/web/arimr.

WARUNKI KONKURSU

 1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 zdjęcie, wykonane samodzielnie (fotografia musi być pracą autorską), co oznacza, że wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 2. Zdjęcia należy przesłać do dnia 30 września 2022 r. na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: II edycja konkursu fotograficznego pt. „Nowoczesna polska wieś”.
 3. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).
 4.  Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne autora lub jego pełnomocnika. Mile widziany będzie krótki opis dotyczący pomysłu, miejsca lub fotografowanego obiektu. Do przesyłki ze zdjęciem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2 i Załącznik nr 1.3, Załącznik nr 1.4 – o ile znajdą zastosowanie). W formularzu zgłoszeniowym należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz województwem, telefon kontaktowy oraz adres mailowy – uczestnika Konkursu, a w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu jest reprezentowany przez pełnomocnika dane pełnomocnika oraz załączyć pełnomocnictwo. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym). W przypadku gdy Uczestnik konkursu będzie reprezentowany przez pełnomocnika oświadczenia stanowiące Załącznik 1.1, Załącznik 1.3 muszą zostać własnoręcznie podpisane odpowiednio przez Uczestnika konkursu/osobę trzecią widniejącą na zdjęciu.
 5. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „pracy konkursowej”;
 • zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa., bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 1. Nadesłanie pracy na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl (w tytule wiadomości pisząc: II edycja konkursu fotograficznego pt. „Nowoczesna polska wieś”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i innymi ww. dokumentami oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Zdjęcia oceniane będą pod względem:

 • Jakości i estetyki
 • Siły przekazu/kreatywności
 • Związku z przesłaniem zawartym w nazwach: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12 października 2022 roku na stronie internetowej ARiMR: www.gov.pl/web/arimr

Nagrodzone zdjęcia zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

12 października br., czyli w Światowym Dniu Rolnika ogłosimy wyniki konkursu. Podczas uroczystego spotkania uhonorujemy wyróżnionych drobnymi upominkami, a laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi.

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że zdjęcia zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych wydawnictwach realizowanych przez ARiMR.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza