LXXIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 2 min read

Tradycyjnie już zazębiają się dwie sesje: powiatowa i miejska, ale to szczegół. O powiatowej już informowaliśmy wcześniej, teraz czas na miejską.

26 stycznia 2024 r. – piątek – odbędzie się LXXIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.    

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXXI i LXXII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

8. Składanie interpelacji i zapytań.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej” w Gminie Tuchola na lata 2023-2027 za rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi oraz podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok.

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucholi za 2023 r.

14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Tucholi za 2023 r.

15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi za 2023 r.

16. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

17. Zakończenie.

Materiały sesyjne.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza