PUP w Tucholi informuje! Nabór wniosków na DOTACJE!!!

Estimated read time 3 min read
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie od 19 lutego do 21 lutego 2024 r.
Proponowana wysokość dofinansowania  w 2024 roku to 37.500,00  zł
Przyznanie dotacji zaplanowano dla 21 osób.Wraz z wnioskiem o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna składa wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe  ” Marketing w firmie- jak pozyskać pierwszych klientów ”
Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie, pok 205 II piętro -p. Aleksandra Glander kontakt tel. 52 5590807 lub 782021518

Każda osoba bezrobotna przed rozpatrzeniem wniosku musi odbyć rozmowę z doradcą zawodowym !!!

Kontakt:

doradca zawodowy p. Lucyna Czapiewska tel. 782 021 524 lub 52 5540 002
doradca zawodowy p. Maciej Kozłowski    tel. 661 021 518 lub 52 55 40 002

Wnioski będą rozpatrywane na zasadach ustalonych w regulaminie dotacji (załącznik 1)

WAŻNE!!!
Warunkiem przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ukończenie ww. szkolenia.
Osoby bezrobotne, które zakwalifikują się na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie o terminie odbycia szkolenia.

Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków :

  • poręczenie
Poręczenie musi zostać udzielone przez co najmniej 2 poręczycieli, będących osobami fizycznymi,  z których każdy osiąga wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 4.500 zł brutto miesięcznie. W przypadku poręczenia małżonków poręczycielem może być jedna ze stron. Poręczycielem może być współmałżonek tylko w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność  z oryginałem dołączona do oświadczeń).Poręczenie może być udzielone wyłącznie za pisemną zgodą współmałżonka poręczyciela (nie dotyczy rozdzielności majątkowej). Poręczyciele zobowiązani są do podpisania umowy poręczenia osobiście w siedzibie urzędu w obecności upoważnionego pracownika.
Poręczycielem  może być osoba:
-zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony obejmujący okres co najmniej 2 lat, liczonych od dnia złożenia wniosku,
-prowadząca gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 ha przeliczeniowych
-osoba prowadząca działalność gospodarczą
-posiadająca prawo do emerytury lub renty- przyznanej na okres co najmniej 2 lat, liczonych od dnia złożenia wniosku.
  • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, której min. Wartość wynosi      120% wnioskowanej kwoty.
  •  blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym
Wnioskodawca musi mieć zgromadzone środki w wysokości 120% przyznanego dofinansowania.
Blokada  sporządzana jest po podpisaniu umowy i obowiązywać będzie do czasu wywiązania się Wnioskodawcy z warunków umowy,
  •  gwarancja bankowa  wnioskodawca podpisuje z bankiem umowę gwarancji bankowej, do wysokości 120% przyznanego dofinansowania.
Druki do pobrania poniżej.
Załączniki
Informacja dotacje 2024.docx (docx, 54 KB)
Wniosek o skierowanie na szkolenie.doc (doc, 47 KB)
(3)2024 wniosek jednorazowe środki działalność.doc (doc, 149 KB)
(1)oświadczenie wnioskodawcy do wniosku 2024.docx (docx, 19 KB)
(1)(3)oświadczenie o pomocy de minimis 2024.docx (docx, 15 KB)
(15)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis rozporządzenie KE nr 1407 2013.pdf (pdf, 98 KB)
(2)oświadczenie poręczyciel 2024.docx (docx, 31 KB)
(6)oświadczenie akt notarialny o poddaniu się egzekucji.docx (docx, 18 KB)

(red.)

PUP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza