28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Czternaste miejsce w Polsce i drugie w województwie w rankingu Związku Powiatów Polskich – to wielki sukces Powiatu Tucholskiego.

Przypominamy, że w Polsce jest 380 powiatów, w tym 314 „powiatów ziemskich”, a w naszym województwie jest 19 „powiatów ziemskich” (bez miast na prawach powiatu, czyli: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza).

W rankingu oceniane były m.in. inwestycje, działania proinwestycyjne i pozyskiwanie środków zewnętrznych, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców, działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, społecznej gospodarki rynkowej, rozwiązań proekologicznych, współpracy krajowej i międzynarodowej oraz działania promocyjne. Ocena dotyczyła wielu dziedzin i funkcji pełnionych przez Powiat Tucholski, tak wysoka pozycja naszego powiatu w kraju i w regionie potwierdza więc prawidłowość i skuteczność działań prowadzonych przez Zarząd Powiatu.

KRYTERIA

DZIAŁANIA PROINWESTYCYJNE I PROROZWOJOWE

1. 6000 / 9000 za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych
(z tym, że kwalifikujemy środki pochodzące z zagranicy, tj. z: UE, EOG NMF, SIF) na inwestycję w infrastrukturę
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości pozyskanych środków, podpisanego przez Starostę lub Skarbnika Powiatu – wg. stanu od 1 grudnia ubiegłego roku do 30 listopada br./
Przedziały: do 1 jednostki (włącznie) = 750 punktów, następnie za każdą rozpoczętą jednostkę kolejne 750 punktów

Algorytm obliczania: 1 mln PLN x przelicznik względem liczby mieszkańców

od 0 do 20 000 = x 1
od 20 000 do 40 000 = x 0,8
od 40 000 do 60 000 = x 0,6

/Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych
Druk dla samorządu / Druk dla spółki/zakładu/szkoły/innej jednostki

2. 1000 / 6000 za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych
(np. dotacje, programy krajowe, etc., których pozyskanie wymaga dodatkowych działań jst) na inwestycję w infrastrukturę
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości pozyskanych środków, podpisanego przez Starostę lub Skarbnika Powiatu – wg. stanu od 1 grudnia ubiegłego roku do 30 listopada br./
Przedziały: do 1 jednostki (włącznie) = 500 punktów, następnie za każdą rozpoczętą jednostkę kolejne 500 punktów

Algorytm obliczania: 1 mln PLN x przelicznik względem liczby mieszkańców

od 0 do 20 000 = x 1
od 20 000 do 40 000 = x 0,8
od 40 000 do 60 000 = x 0,6

/Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych/
Druk dla samorządu / Druk dla spółki/zakładu/szkoły/innej jednostki

3. 400 / 5000 za opracowaną odrębną, tematyczną (sektorową) strategię rozwoju lub dokument o tożsamym charakterze
(np. z zakresu: turystyki, ochrony środowiska, pomocy społecznej)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP linku do strony BIP, gdzie dana uchwała została opublikowana – punkty będą obowiązywać do końca ostatniego roku objętego strategią/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych
4. 0 / 3000 za funkcjonujące strefy przemysłowe/strefy aktywności gospodarczej o powierzchni co najmniej 1 ha, izby gospodarcze/instytucje otoczenia biznesu/agencje wspierające rozwój przedsiębiorczości zlokalizo
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia informującego o liczbie i wielkości stref przemysłowych/stref aktywności gospodarczej, izb gospodarczych/instytucji otoczenia biznesu/agencji wspierających rozwój przedsiębiorczości funkcjonujących na terenie danego powiatu, podpisanego przez upoważnioną osobę/

ROZWIĄZANIA POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ OBSŁUGI MIESZKAŃCA ORAZ FUNKCJONOWANIA JST

5. 0 / 1000 za wdrożony i certyfikowany w JST system zarządzania jakością potwierdzony aktualnym Certyfikatem ISO 9001
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o posiadaniu certyfikatu (zawierającego datę uzyskania i okres ważności) podpisanego przez upoważnioną osobę – certyfikat będzie ważny przez okres na nim wskazany/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
6. 0 / 500 za przeprowadzenie samooceny JST wykorzystując metodę oceny CAF, PRI lub równoważną
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia informującego o przeprowadzeniu takiej oceny wraz z dokumentem określającym wyniki – punkty będą ważne przez okres zaplanowany przez samorząd – max. 2 lata/
Uwaga: tylko jedna samoocena będzie uwzględniana (CAF lub PRI lub równoważna), dane dot. tylko urzędu
7. 0 za elektroniczny obieg dokumentów/korespondencji w urzędzie
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
8. 500 za system e-urząd/elektroniczną skrzynkę podawczą
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
9. 0 za udźwiękowienie strony www urzędu/mówiącą przeglądarkę na stronie www urzędu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
10. 500 za stronę www urzędu z opcją dla niedowidzących
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
11. 700 za stronę www urzędu spełniającą standardy dostępności WCAG 2.0
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia wraz z print-scren walidatora (np. https://validator.w3.org/), podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
12. 0 / 300 za posiadanie systemu powiadamiania sms/aplikacji na smartfona dla klientów urzędu
np. informującego o możliwości odebrania prawa jazdy, dokumentu, decyzji, etc.
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
13. 0 za posiadanie systemu newslettera strony internetowej urzędu
np. informującego o terminach posiedzeń: rady, komisji rady powiatu, etc.
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
14. 300 / 3000 za wielkości środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP dokumentu o wysokości wydatkowanych środków, podpisanego przez Starostę lub Skarbnika Powiatu – wg. stanu na dzień od 1 grudnia ubiegłego roku do 30 listopada br./
Przedziały: do 1 tys. PLN (włącznie) = 50 punktów, następnie za każdy rozpoczęty 1 tys. PLN kolejne 50 punktów.
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych
15. 0 / 1000 za posiadanie w urzędzie rozwiązań ułatwiających kontakt z urzędem osób z dziećmi
punktowane są takie rozwiązania jak: posiadanie miejsca zabaw dla dzieci, posiadanie miejsc dla matek karmiących, toalet z przewijakiem, upominki dla najmłodszych od urzędu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia obejmującego informację o funkcjonowaniu takiego rozwiązania wraz ze zdjęciami/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

16. 500 / 5000 za wdrażanie lub współfinansowanie programów związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury powiatowej/miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców (tzw. inteligentne miasto ang. smart city) Realizowane działania mogą dotyczyć: komunikacji miejskiej i ruchu drogowego (inteligentne zarządzanie ruchem ITS, automatyzacja poboru opłat parkingowych), zużycia energii (i optymalizacji tego zużycia), monitoringu zanieczyszczenia powietrza czy jakości wody, zarządzania infrastrukturą w miastach (np. inteligentne oświetlenie), ochrony zdrowia, administracji miejskiej, automatyzacji różnych funkcjonalności mieszkań i domów, itp. /punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia opisującego dane rozwiązanie, podpisanego przez upoważnioną osobę/
17. 500 / 500 za umieszczenie na stronie urzędu adresów/ odnośników do miast/gmin znajdujących się w granicach danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
18. 500 za posiadanie w urzędzie możliwości płatności bezgotówkowych
punktowane są takie rozwiązania jak: możliwość płacenia kartą płatniczą/telefonem itp.
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
19. 1600 / 2000 za pracownię informatyczną
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP tabelarycznego zestawienia, podpisanego przez osobę upoważnioną zawierającego wykaz pracowni informatycznych zlokalizowanych na terenie danej JST lub jednostkach jej podlegających (w pracowni muszą być min. 2 stanowiska komputerowe)/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
20. 0 / 2000 za bezpłatne hot spoty
zakupione ze środków powiatu lub przy jego współfinansowaniu, a funkcjonujące na jego terenie
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę zawierającego wykaz ilości hot spotów/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
21. 50 / 1000 za bezpłatne e-kioski/infomaty
zakupione ze środków powiatu lub przy jego współfinansowaniu – funkcjonujące na jego terenie
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę zawierającego wykaz ilości e-kiosków/infomatów/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
22. 1000 / 1000 za członkostwo powiatu w ZPP
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

23. 0 / 1000 za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez NGO
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości wydatkowanych środków, podpisanego przez Starostę lub Skarbnika Powiatu – wg. stanu od 1 grudnia ubiegłego roku do 30 listopada br./
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
24. 300 za utworzenie rady działalności pożytku publicznego lub zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym
o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
25. 0 za wspieranie i aktywizacja środowiska senioralnego
(np. utworzenie rady seniorów, funkcjonowanie Uniwersytetów III Wieku na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, wpieranie inicjatyw skierowanych dla seniorów)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
26. 0 za wspieranie i promocja wolontariatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. Urzędu i jednostek podległych
27. 250 za Kodeks Etyczny pracowników z danej JST
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii Kodeksu lub linku do zamieszczonego na stronie www JST aktualnie obowiązującego Kodeksu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
28. 350 za Kodeks Etyczny radnych z danej JST
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii Kodeksu lub linku do zamieszczonego na stronie www JST aktualnie obowiązującego Kodeksu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
29. 0 / 300 za organizowanie wydarzenia, którego celem jest prezentacja organizacji pozarządowych
takich jak np.: stałe forum organizacji pozarządowych na terenie JST, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, organizowanie otwartej imprezy promującej NGO, forum wymiany dobrych praktyk, biuletyn organizacji na obszarze JST
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP krótkiej informacji (sprawozdania) opisującej przebieg takiej imprezy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

PROMOCJA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

30. 0 za dostosowanie urzędu dla osób niepełnosprawnych
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia informującego o zakresie funkcjonujących na terenie urzędu elementów ograniczających bariery dla osób niepełnosprawnych wraz ze zdjęciami tych wdrożeń/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
31. 0 / 500 za uzyskanie nagrody/wyróżnienia w konkursie Bezpieczny Szpital
organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w danym roku kalendarzowym
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
32. 200 / 1000 za przeprowadzenie programu na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie danej JST
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP informacji o programie (obejmującej tematykę, zakres zrealizowanych działań oraz okres ich trwania) podpisanej przez upoważnioną osobę – wg. stanu na dzień od 1 stycznia do 30 listopada br./
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
33. 0 / 1000 za przeprowadzenie programu polityki zdrowotnej
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP informacji o programie (obejmującego tematykę, zakres zrealizowanych działań oraz okres ich trwania) podpisaną przez upoważnioną osobę – wg. stanu na dzień od 1 stycznia br. do 30 grudnia br./
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających

PROMOCJA ROZWIAZAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

34. 0 / 1000 za promocję aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym
(np. rajdy rowerowe, maratony, półmaratony, itp)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
35. 600 / 1200 za wspieranie zdolnej, utalentowanej młodzieży poprzez tworzenie systemów stypendialnych
(np. dla uczniów, studentów, sportowców)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
36. 500 / 500 za rozwój szkolnictwa zawodowego
(np. promowanie nowych zawodów, umowy partnerskie z przedsiębiorstwami, wyposażenie pracowni, itp.)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
37. 0 / 500 za wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną
(np.: imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia, rady sołeckie, itp.)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości wydatkowanych środków, podpisanego przez upoważnioną osobę/
38. 500 / 500 za udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i pracowników powiatowych jednostek oświatowych
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia podpisanego przez upoważnioną osobę/
39. 0 / 200 za poradnik z ofertą edukacyjną powiatu
wydany i sfinansowany przez dany powiat, zawierający ofertę edukacyjną – kierunki kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach ponadpodstawowych z danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu skanu lub linku do strony, gdzie poradnik został opublikowany/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
40. 0 / 1000 za udzielanie wsparcia finansowego na rzecz prac konserwatorskich i restauratorskich
przy zabytkach znajdujących się na terenie danej JST
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości wydatkowanych środków, podpisanego przez upoważnioną osobę/

WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ

41. 0 / 800 za partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i integracji lokalnej
a które stawiają sobie za cel powoływanie i wspieranie poniższych instytucji:

 1. stowarzyszeń, fundacji, klubów i grup społecznych na rzecz integracji społeczno-zawodowej /Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej uodppiw/,
 2. Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej /Ustawa o zatrudnieniu socjalnym/,
 3. Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej /Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych/,
 4. przedsiębiorstw społecznych powoływanych przez stowarzyszenia i fundacje / uodppiw/,
 5. spółki z o.o. non-profit z udziałem instytucji publicznych, prywatnych i społecznych,
 6. spółdzielni socjalnych /Ustawa o spółdzielniach socjalnych/,
 7. tworzenie mieszkań socjalnych i schronień /Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych/,
 8. udział w pozyskiwaniu środków krajowych i Unii Europejskiej na powyższe cele,
 9. tworzenie lokalnych funduszy (dotacyjnych, pożyczkowych i gwarancyjnych).

/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia (znajdującego się poniżej) podpisanego przez Starostę lub upoważnionego pracownika odpowiadającego za daną tematykę w JST/

Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych Wzór oświadczenia

PROMOCJA ROZWIĄZAŃ EKOENERGETYCZNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

42. 0 / 300 za udzielanie wsparcia finansowego osobom fizycznym/podmiotom, które likwidują pokrycia azbestowe
/ punkty naliczane będą po przesłaniu do ZPP informacji o podejmowanych działaniach w tym zakresie w danym roku /
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
43. 0 / 500 za każde potwierdzone uczestnictwo w inicjatywie międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu
np.: Konwencie Starostów Unii Europejskiej
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/ – punkty obowiązują w każdym roku realizacji projektu lub działania inicjatywy.
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
44. 3000 / 7000 za ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie danej JST
tylko ścieżki zgodne z Działem III rozdział 9 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę o sumarycznej liczbie kilometrów ścieżek zlokalizowanych na terenie JST, zgodnych z powołanym rozporządzeniem/
Uwaga: Punktowane są wszystkie ścieżki na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na podmiot, który jest właścicielem danej ścieżki.
45. 640 / 700 za każdą oznaczoną trasę turystyczną lub szlak tematyczny z terenu danej JST
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP linku do miejsca na stronie www danej JST, gdzie znajduje się szczegółowy opis tras/szlaków turystycznych wraz z mapkami, w tym ich liczby/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
46. 0 za Certyfikat ISO 14001
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o posiadaniu certyfikatu (zawierającego datę uzyskania i okres ważności), podpisanego przez upoważnioną osobę – certyfikat będzie ważny przez okres na nim wskazany/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
47. 0 / 500 za wdrażanie lub współfinansowanie programów zwalczających występowanie efektu SMOGU
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/ Uwaga: dane dot. tylko urzędu
48. 0 / 500 za wdrażanie lub współfinansowanie programów proekologicznych
– innych niż w pkt. 47
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

49. 0 / 1000 za organizację powiatowego konkursu adresowanego do samorządów gminnych lub np. uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
(konkursy o charakterze integrującym społeczność lokalną na poziomie powiatowym)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę zawierającego: temat konkursu, okres jego realizacji, informację o formie zaangażowanie się JST w jego realizację/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
50. 100 za przynależność do regionalnej organizacji turystycznej
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o przystąpieniu do ROT, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
51. 100 / 1000 za przynależność do lokalnej organizacji turystycznej
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o przystąpieniu do LOT (zawierającego nazwę organizacji i datę przystąpienia), podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
52. 0 / 1000 za partnerstwo w projektach międzynarodowych o tematyce kulturalnej, edukacyjnej lub sportowej, a także w obszarze integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia (znajdującego się poniżej) podpisanego przez Starostę lub upoważnionego pracownika odpowiadającego za daną tematykę w JST/ – punkty będą obowiązywać do końca ostatniego roku objętego porozumieniem
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

Wzór oświadczenia

53. 0 / 600 za zorganizowanie wojewódzkiego (regionalnego) konwentu samorządowców na terenie danej JST
/o fakcie zorganizowania konwentu należy powiadomić biuro ZPP wyraźnie wskazując, że jest to zgłoszenie dot. Rankingu – nie później niż do 30 dni po zdarzeniu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
54. 30 / 300 za zorganizowanie powiatowego (lokalnego) konwentu samorządowców na terenie danej JST
/o fakcie zorganizowania konwentu należy powiadomić biuro ZPP wyraźnie wskazując, że zgłoszenie dot. Rankingu – nie później niż do 30 dni po zdarzeniu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
55. 0 / 500 za współpracę partnerską z inną JST zlokalizowaną poza granicami naszego kraju
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia zawierającego informację o ilości podpisanych partnerstw/– punkty będą obowiązywać do końca ostatniego roku objętego porozumieniem
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
56. 220 / 400 za współpracę partnerską z inną JST zlokalizowaną na terenie naszego kraju
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia zawierającego informację o liczbie podpisanych partnerstw/ – punkty będą obowiązywać do końca ostatniego roku objętego porozumieniem
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
57. 0 / 200 za współpracę partnerską z innym podmiotem publicznym zlokalizowanym na terenie naszego kraju
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia zawierającego informację o liczbie podpisanych partnerstw/ – punkty będą obowiązywać do końca ostatniego roku objętego porozumieniem
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

58. 0 / 1200 System Informacji Marketingowej w postaci zestawu działań promocyjnych
w skład którego wchodzą:

 1. opracowana strategia promocji
 2. konferencje poświęcone różnym aspektom działalności danej JST,
 3. targi (organizowane przez JST lub JST jako uczestnik)
 4. kiermasze usług publicznych
 5. wydawanie roczników
 6. produkty turystyczne

/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych

59. 0 / 1000 za inicjatywy JST które pomagają zachować specyfikę swojego regionu, pielęgnować lokalne zwyczaje, obrzędy charakterystyczne dla jego terenu.
Może to robić poprzez wydawnictwa, płyty, kiermasze, wystawy, koncerty, wydawane własnym sumptem lub wspieranie takich działań.
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
60. 0 / 500 za wydawanie przez daną JST własnej gazety samorządowej
akceptowana jest forma zarówno elektroniczna, jak i tradycyjna (papierowa)
/punkty naliczane są po przesłaniu skanu tegorocznej gazety samorządowej lub linku do www gdzie ona się znajduje/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
61. 0 / 1000 za wydanie przez powiat lub przy jego współfinansowaniu książki promującej dany powiat
(przykładowa tematyka książki np. dziedzictwo historyczne, dziedzictwo kulturalne, obyczaje i tradycje ludowe, wybitne postacie, działania proekologiczne i ochrona środowiska, itp.)
Uwaga: kategoria nie dotyczy typowych wydawnictw promocyjnych/folderów promocyjnych, itp. wydawanych przez JST
/punkty naliczane są po przesłaniu skanu lub linku do strony, gdzie została opublikowana informacja o wydaniu książki/ – punkty ważne są przez okres 3 lat./
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
62. 300 za ustanowienie Tytułu Honorowego: Zasłużony dla Powiatu …
nadawanego w celu uhonorowania osób oraz instytucji za wybitne zasługi dla rozwoju danego powiatu i rozsławienia jego imienia
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego: Zasłużony dla Powiatu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
63. 200 za umieszczenie loga Związku Powiatów Polskich na stronie internetowej swojej JST
(www.zpp.pl/logo)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP linku do strony, gdzie logotyp został umieszczony/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

Statystyki:

Punktacja uzupełniona w 44%
28 uzupełnionych kategorii na 63 możliwych.

Linki do rankingu:

https://www.zpp.pl/artykul/639-ogolnopolski-ranking-gmin-i-powiatow

http://ranking.zpp.pl/index.php?action=ranking&ctl=ranking\Main&id=1


(red.)

Mat. nadesłane

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook