Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum”- petycja w interesie publicznym

Estimated read time 6 min read

Sejmik Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

 

Petycja w interesie publicznym

 

dotycząca opracowania i wdrożenia programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) dla Mieszkanek i Mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum” działając w interesie publicznym Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej                              w związku z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dn. 05.09.2014r.) składa niniejszą Petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych, a dostępnych dla Sejmiku Województwa działań zmierzających          do opracowania i wdrożenia regionalnego programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).

 

Niepłodność jest istotnym problemem społecznym, który z każdym rokiem dotyka coraz większą ilość osób. Problem niepłodności dotyczy już ponad 20% par. Należy poczynić kroki, które to zmienią i umożliwią mieszkankom i mieszkańcom województwa Kujawsko-Pomorskiego leczenie odpowiadające standardom europejskim. Jest to szczególnie priorytetowe ze względu na to, że rodzicielstwo jest jedną z ważniejszych ról pełnionych przez ludzi.

 

Dofinansowania z programów samorządowych byłyby zbawienne i stanowiłyby ogromną pomoc dla par zmagających się z niepłodnością. Koszty leczenia i tak kilkukrotnie przekraczają koszty dofinansowania. Pary obciążone są kosztami badań diagnostycznych, procedur i lekarstw, które często są zażywane na długo przed upragnioną ciążą, w trakcie, a nawet i po urodzeniu dziecka. Bardzo ciężko jest oszacować koszt metody in vitro, gdyż każda para zmaga się z różnymi problemami, ale gdybyśmy mieli „statystycznie” policzyć są to kwoty dochodzące nawet do 30 tys. zł. przy jednorazowej próbie.

 

Wobec powyższego priorytetowa jest holistyczna organizacja pomocy samorządu w leczeniu niepłodności wśród mieszkańców województwa. Chociażby częściowa refundacja leczenia to umożliwienie dostąpienia macierzyństwa i ojcostwa przez osoby mniej zamożne.

 

Niepłodność nie jest pojedynczą chorobą, często towarzyszy jej depresja, załamanie nerwowe, stany lękowe. To coś więcej niż tylko brak możliwości posiadania dzieci. Niejednokrotnie to utrata poczucia własnej wartości, przyjaciół, relacji. To ograniczenie życia społecznego i kulturowego, porzucenie rozwoju osobistego oraz zawodowego, a także wyniszczające podporządkowanie się pracy ze względu na odkładnie każdego grosza i każdej złotówki, by móc osiągnąć cel – stworzyć rodzinę. Rodzinę, której pragnienie istnienia jest wpisane w naszą naturę. Dlatego niezmiernie ważne jest leczenie holistyczne niepłodności. Niepłodność to przede wszystkim samotność. To lęk, smutek, wyobcowanie. Wsparcie finansowe, wynoszenie na piedestał rodzin  z dziećmi przy jednoczesnym zamknięciu się na problemy z posiadaniem potomstwa to działanie niezwykle krzywdzące. To kategoryzowanie społeczeństwa, tworzenie podziałów, to pogłębianie poczucia, że gaśnie nadzieja na posiadanie wyczekiwanego potomstwa.

 

Dlatego każda Mieszkanka i każdy Mieszkaniec województwa Kujawsko – Pomorskiego powinien mieć równe szanse w możliwości leczenia niepłodności.

To prawo człowieka, które uwarunkowane jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Art. 32 Rozdziału II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 roku „Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Ponadto, drugi punkt powyższego artykułu mówi o tym, że „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Artykuł 68. Rozdziału II rozpoczyna punkt mówiący o tym, że „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”. Zapis ten kontynuowany jest przez punkt drugi, w którym czytamy, że „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Umowa społeczna, jaką tworzy państwo w postaci prawa, nakazuje leczyć wszystkich chorych. Do puli tych osób, zaliczane są także te, które zmagają się z niepłodnością.

Nie przystoi  wykluczać nikogo ze wspólnoty, czy wręcz dyskryminować ze względu na chorobę jaką jest niepłodność.

 

Kolejnym ważnym aspektem jest budowanie świadomości społecznej na temat niepłodności. Refundacja ogólnodostępnego programu in vitro będzie wpływać na społeczeństwo, budując w nim poczucie zaufania do tej procedury, jednocześnie wpływając korzystnie na psychikę par zmagających się z niepłodnością.

Ostatnim aspektem i jednocześnie najgorszym stwierdzeniem w medycynie są słowa „za późno”. Często pary walczące o upragnione dziecko, bez wsparcia psychologicznego, medycznego i finansowego, po wielu latach bezowocnych starań, poczucia winy, niejednokrotnie ciężaru kredytów zgłaszają się po pomoc i … jest za późno. Dlatego tak ważne jest, by stworzyć każdej kobiecie szanse na bycie Mamą i każdemu mężczyźnie na bycie Tatą.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o realizację naszej petycji. Refundacja leczenia niepłodności metodą in vitro będzie przyczyniać się do budowy      i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich praw, mocno wspieranego przez samorząd województwa.  

 

Wyrażamy przekonanie, że Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmie działania w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro i odpowie na tak ważny problem zdrowotny dotykający Mieszkanki i Mieszkańców naszego województwa opracowując Program Polityki Zdrowotnej, a opisane w nim działania przyczynią się do poprawy zdrowia prokreacyjnego i poprawią niekorzystne tendencje demograficzne województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 


Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

   Stowarzyszenia Kobiety w Centrum

 Agnieszka Kłopotek

 Wyrażamy zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję. Jednocześnie na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażamy zgodę na upublicznienie naszych danych osobowych, ale przy zanonimizowaniu nazw ulic i adresu. Informujemy również, że u.o.p. przewiduje publikację treści niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do którego wpłynęła (art. 8 u.o.p.).  


(red.)

Fot. tokis.pl

 

 

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza