ETNOPOLSKA. EDYCJA 2024 – TRWA NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE GRANTOWYM, M.IN. DLA KGW

Estimated read time 2 min read

Do 16 stycznia br. można składać wnioski na projekty dotyczące działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Wszystko w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024, który zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym – czytamy na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Informacja na ten temat trafiła do radnego Rady Miejskiej w Tucholi Pawła Cieślewicza, który jest członkiem Europejskiego Korpusu Radnych.

„Dzięki programowi finansowe wsparcie mogą uzyskać inicjatywy podejmowane nie tylko przez organizacje pozarządowe czy inne podmioty, ale także koła gospodyń wiejskich. A tych w naszej gminie nie brakuje. Warto, aby dowiedziały się o takich możliwościach” – podkreśla radny.

Budżet programu wynosi 12 mln zł. Zgłaszane projekty mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji, inspirować się nią, jak również ukazywać ją we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich – dlatego przewiduje preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:
 

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
   
 • organizacje pozarządowe;
  koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
   
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
   
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie może być zawieszona.

Nabór wniosków trwa do 16 stycznia 2024 roku. 

Szczegóły (kliknij)


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza