Powiatowy konkurs dla organizacji pozarządowych 2024

Estimated read time 2 min read

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań ujętych w Programie Współpracy na 2024 rok jako priorytetowe (uchwała nr 297/515/2024 z dnia 17.01.2024 r.). Termin naboru: do 15.02.2024.

Konkursem objęte są wszystkie zadania ujęte w „Programie współpracy” na rok 2024 jako obszary priorytetowe. Preferowane będą zadania z obszarów:

  • wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
  • działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
  • działania na rzecz organizacji pozarządowych.

Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 5.000,00 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację konkursu w 2024 roku wynosi 75.000,00 zł. 

Oferent zgodnie z przepisami ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) przy realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sposób adekwatny do zakresu zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ww. ustawy. Informację tę należy zamieścić w tabeli III.3 oferty – syntetyczny opis zadania.

Zadanie musi mieć zasięg co najmniej powiatowy. Szczególnie premiowane będą zadania o szerokim zasięgu, angażujące dużą liczbę uczestników. Preferowane będą zadania powiązane z działaniami podejmowanymi przez Powiat Tucholski oraz zgodne z preferencjami ujętymi w poszczególnych punktach.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola roku oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie do 15.02.2024.

Uprawnione podmioty mogą złożyć w ramach konkursu 1/2024 tylko jedną ofertę.

Dokumentacja konkursowa w Biuletynie Informacji Publicznej


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza