0 2 min 1 miesiąc

29 lutego 2024 r. – czwartek – odbędzie się LXXIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.    

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych w związku z przejściem na emeryturę: Pani Barbary Drewczyńskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Legbądzie oraz Pana Adama Kłosowskiego – Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Tucholi.

5  Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXXIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

8. Składanie interpelacji i zapytań.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola za 2023 rok”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchola oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Tuchola za okres od 01.09.2018 r. do 31.12.2023 r.

11. Podjęcie uchwały  sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Tuchola na dofinasowanie kosztów w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchola na rok 2024”.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.

15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

16. Zakończenie.

Mat. sesyjne:

https://bip.tuchola.pl/api/files/34594

https://bip.tuchola.pl/api/files/34595

https://bip.tuchola.pl/api/files/34596


(red.)