Marzysz o tym by mieć elektryczny rower ale jest dla Ciebie zbyt drogi? Za chwilę to się zmieni!

Estimated read time 13 min read

Pojazd z silnikiem elektrycznym?  Piekło zamarzło, bo zwykle na elektrykach nie pozostawiamy suchej nitki? Otóż jest inaczej, czepiamy się się źródeł magazynowania energii elektrycznej, konkretnie, baterii litowo-jonowych, które w eksploatacji bywają niebezpieczne. Na szczęście świat już produkuje bezpieczne baterie np. w USA, Chinach, a nawet w Europie, choć ta firma właśnie ją opuszcza, bo unia chwilowo zwariowała i pędzi ku średniowieczu. Niemniej, elektryczny rower jest w sferze marzeń wielu osób, dlaczego? Bo jest piekielnie drogi.

W polce taki jednoślad kosztuje od 3000 złotych wzwyż. Kilka dni temu odwiedziliśmy jeden z komisów i odnaleźliśmy w ofercie dwa rowery elektryczne w cenie 2400 złotych i drugi za prawie 2800 złotych. Przy czym ten tańszy posiada baterię w ramie, której zdobycie w przyszłości będzie bardzo trudne. Znacznie ciekawsze i bezpieczniejsze są te, które baterię mają zamontowaną na bagażniku. W razie jej awarii łatwiej uciec.

Skoro mamy już pojęcie o cenach, to uchylmy rąbka tajemnicy, jak stać się właścicielem takiego pojazdu za ułamek jego ceny.

Otóż właśnie pojawił się rządowy projekt o nazwie „Mój rower elektryczny” i  dzisiaj ruszyły konsultacje dotyczącymi nowego wsparcia. Budżet, który resort przewidział na to rozwiązanie, to 300 mln zł.

Projekt resortu realizowany będzie w latach 2025-2029, czyli… trzeba odrobiny cierpliwości, a konsultacje potrwają do 18.07.2024 r. Co ciekawe, projekt będzie dotyczył również wózków elektrycznych!

Dotacja może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku standardowych rowerów elektrycznych i 9000 zł dla rowerów cargo oraz wózków rowerowych.

PROJEKT PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

 

Tytuł programu: Wsparcie zakupu elektrycznych rowerów i wózków rowerowych (Mój rower elektryczny)

__________________________________________________________________________________

 1. Cel programu

Uniknięcie niskiej emisji – poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, rozwoju dobrych praktyk transportowych oraz zdrowego trybu życia wśród uczestników ruchu poprzez wsparcie zakupu rowerów elektrycznych i wózków elektrycznych.

Program jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, w tym z art. 10 d dyrektywy 2018/410 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2018 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego wspierającego inwestycje
w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich.

 

 1. Wskaźnik osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu tj.

Liczba pojazdów

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 46 667 szt. pojazdów.

Zmniejszenie emisji CO2[1]

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 83 139 Mg/rok.

Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10)

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 0,393 Mg/rok.

Ograniczenie emisji tlenków azotu1

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 283,24 Mg/rok.

 1. Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 300 000 000 zł.

 1. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2025-2029, w tym:

 • zobowiązania (rozumiane jako zawieranie umów) podejmowane będą do 30.06.2029 r.
 • środki wydatkowane będą do 31.12.2029 r.

 

 1. Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2025-2029 lub do wyczerpania alokacji.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW (Operatora Funduszu Modernizacyjnego).

 

 1. Koszty kwalifikowane

Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z obowiązującymi w NFOŚiGW Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:

 

 • wydatki związane z zakupem nowego roweru elektrycznego[2], nowego roweru elektrycznego transportowego (cargo)[3], nowego wózka rowerowego[4] rozumiane są jako cena nabycia pojazdu przez Beneficjenta, wyszczególniona na fakturze VAT lub paragonie imiennym potwierdzające zakup nowego pojazdu,
 • podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym wyłącznie w przypadku, jeżeli zakupiony pojazd nie będzie wykorzystywany do jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
 • okres kwalifikowalności wydatków trwa od 30.06.2024 r. do 30.05.2029 r. przy czym dotacja udzielana będzie na zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumiana jako data zakupu pojazdu. Przez datę zakupu pojazdu należy rozumieć datę zapłaty za pojazd lub datę ostatniej raty/części zapłaty za pojazd.

 

 

 1. Formy i warunki udzielania dofinansowania
  • Formy dofinansowania

Dotacja

 • Intensywność dofinansowania
 1. Nabycie w formie zakupu roweru elektrycznego – do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł.
 2. Nabycie w formie zakupu roweru elektrycznego transportowego (cargo) oraz wózka rowerowego – do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 9 tys. zł.

 

 

 • Warunki dofinansowania
 • zakupiony pojazd musi być oznakowany (naklejka) w okresie trwałości;
 • zakupiony pojazd musi być nowy;
 • dofinansowanie nie zostanie udzielone na pojazd sfinansowany z wykorzystaniem leasingu;
 • dofinansowanie nie zostanie udzielone na zakup elementów (wyposażenia), które stanowią wymaganą część pojazdu natomiast zostały wybrane/skonfigurowane jako opcja „zamienna” w stosunku do wersji standardowej pojazdu, oferowanej przez producenta/sprzedawcę[5];
 • okres trwałości wynosi 2 lata liczony od daty zakończenia realizacji inwestycji (zakupu pojazdu);
 • pojazd objęty dofinansowaniem musi zostać zarejestrowany na Policji[6] oraz oznakowany specjalnym numerem umieszczonym na ramie pojazdu;
 • beneficjent jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu całości albo części dofinansowania, jeżeli wykorzystał je niezgodnie z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub w umowie o dofinansowanie, w tym pobranych przez niego nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 • dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu;
 • nie podlega dofinansowaniu pojazd, dla którego w dniu złożenia wniosku minął okres trwałości, tj. upłynęło więcej niż 2 lata od dnia zakupu pojazdu;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną dla Beneficjentów wskazanych w ust. 7.4 pkt. 2 i 3, będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 • wnioskodawcy mogą ubiega się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu przy czym zakup każdego pojazdu traktowane jest jako osobne przedsięwzięcie[7]. W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej dofinansowanego pojazdu, dopuszcza się ponowne ubieganie się o dofinansowanie kolejnego pojazdu przez tego samego beneficjenta.
 • dofinansowanie nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały dofinansowane
  z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.

 

 • Beneficjenci
 • osoby fizyczne;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 236). Przedsiębiorstwa, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie muszą prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną PKD:
 • 41.Z – transport drogowy towarów;
 • 10.Z – działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego);
 • 20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska;
 • 21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

 

 • Rodzaje inwestycji

Inwestycja polegająca na zakupie nowego roweru elektrycznego, nowego roweru transportowego (cargo) w rozumieniu art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602),  nowego wózka rowerowego w rozumieniu 47a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602). W ramach programu kwalifikowane są pojazdy nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu.

Ponadto:

 1. każdy pojazd i jego wyposażenie powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie oraz powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.);
 2. pojazd musi być wyposażony w akumulator w technologii litowo-jonowej lub podobnej, o pojemności minimum 10Ah, umieszczony w sposób utrudniający jego wyciągnięcie osobom postronnym;
 3. pojazd kwalifikuje się do dofinansowania w przypadku wyprodukowania go przez producenta pochodzącego z kraju UE;
 4. uruchomienie wspomagającego napędu elektrycznego następuje automatycznie po rozpoczęciu pedałowania tzn. istnieje możliwość jazdy bez wspomagania elektrycznego. Ponadto po zaprzestaniu pedałowania silnik elektryczny przestaje wspomagać napęd i nie ma możliwości jazdy wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego, bez pedałowania np. możliwość jazdy przy rozładowanej baterii,
 5. minimalny zasięg jazdy ze wspomaganiem musi wynosić 50 km,
 6. możliwość ładowania baterii przy pomocy domowego gniazdka elektrycznego,
 7. zestaw elementów niezbędnych do ładowania akumulatora (np. kable, adapter, ładowarka) powinny być w komplecie z pojazdem.

 

 1. Szczegółowe kryteria wyboru inwestycji

KRYTERIA DOSTĘPU

Lp. NAZWA KRYTERIUM Tak Nie
1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru.    
2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.    
3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki.    
4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym.    
5. Wnioskodawca oświadczył, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.    
6. Wnioskodawca oświadczył, że wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów    
7. Wnioskodawca oświadczył, że wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW.    
8. Cel i rodzaj inwestycji jest zgodny z programem priorytetowym.    
9. Okres realizacji inwestycji i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym.    
10. Forma, intensywność i maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z programem priorytetowym.    
11. Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dotacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub ze względu na umieszczenie go na listach sankcyjnych    

 

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE
III. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – o ile dotyczy
1. Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Zasady oceny:

Ocena wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami dopuszczalności określonymi w przepisach Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku.

 

 1. Postanowienia dodatkowe
 • szczegółowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie określa regulamin naboru oraz ogłoszenie o naborze;
 • nie podlegają ocenie finansowej wnioski o dofinansowanie;
 • udostępnienie środków następuje zgodnie z art. 411 ust. 10-10e ustawy – Prawo ochrony środowiska;
 • NFOŚiGW może dokonać kontroli inwestycji u wnioskodawcy/beneficjenta – samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne – w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu jej trwałości;
 • w sprawach nieuregulowanych, do wniosków o dofinansowanie stosuje się obowiązujące w NFOŚiGW wewnętrzne regulacje;
 • do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • NFOŚiGW przeprowadzi okresowe oceny efektów i uwarunkowań programu. Wyniki oceny mogą być podstawą do zmiany zapisów programu.
 • Narodowy Fundusz może udostępnić środki zgodnie z art. 411 ust. 10-10e ustawy – Prawo ochrony środowiska w celu udzielania dotacji przez podmioty zewnętrzne lub przeprowadzić wybór podmiotów zewnętrznych na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. Prawa zamówień publicznych;
 • udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu;
 • w przypadku kradzieży pojazdu wymagane jest zgłoszenie tego faktu na Policję oraz przedłożenie do NFOŚiGW protokołu policyjnego;
 • w przypadku uszkodzenia pojazdu, które uniemożliwia użytkowanie pojazdu należy przedłożyć do NFOŚGW dokumentację fotograficzną uszkodzonego pojazdu (min. 5 zdjęć) wraz informacją w jakim terminie (dokładna data) nastąpiło uszkodzenie oraz z jakiego powodu. Na fotografii musi być widoczny pojazd wraz z numerem ramy. Ponadto parametry i wymagania dotyczące zdjęć określone zostaną we wniosku o dofinansowanie lub umowie o dofinansowanie.

 

[1] Uniknięcie niskiej emisji dwutlenku węgla, PM10 i tlenków azotu

[2]Przez rower elektryczny należy rozumieć nowy pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km. Definicja wskazana jest w art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602).

[3] Przez rower elektryczny transportowy (cargo) należy rozumieć nowy pojazd zbudowany lub przystosowany do przewozu towarów lub osób o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower transportowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

[4] Przez wózek rowerowy należy rozumieć nowy pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy musi być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Definicja wskazana jest w art. 2 pkt 47a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602).

[5] W przypadku zakupu pojazdu, w którym zostało zamontowane wyposażenie zamienne w stosunku do wersji standardowej pojazdu należy we wniosku o dofinansowanie wskazać koszt zakupu wersji podstawowej pojazdu oraz na fakturze zakupu muszą być wyszczególnione pozycje dot. wersji podstawowej pojazdu i wyposażenia zamiennego.

[6] Rejestracja polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem, oznaczenia składającego się z 4 liter i 6 cyfr oraz wydaniu właścicielowi tzw. dowodu rejestracyjnego jako poświadczenia rejestracji pojazdu w bazie danych Policji.

[7] W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie przez osobę fizyczną, na więcej niż jeden pojazd wymagane będzie wskazanie we wniosku o dofinasowanie współwłaścicieli pojazdów ze wskazaniem ich numerów PESEL tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, może otrzymać jedno dofinansowanie obejmujące jeden pojazd.

 

Formularz konsultacji (link do formularza konsultacyjnego)


(red.)

gov.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza